.

Tisztelt Lakosság!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 3. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése.

Röszke Község Önkormányzata eladásra kínálja a tulajdonában álló Röszke külterület 055/4 helyrajzi számú, természetben a Röszke, II. körzet 140. szám alatti kivett tanya, szántó művelési ágú, 2877 m2 területű ingatlanát.

További tájékoztatás Borbásné Márki Márta polgármestertől kérhető személyesen vagy a 06 70/313-9924-es telefonszámon.

Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatásának juttatási formáját érintő változásról és a kifizetés időpontjáról

 

Október 29-én  röszkei képviselő testületünk tagjai ünnepélyes keretek között tették le esküjüket az alakuló ülésén. Az eskünk szövegének megfelelően a következő öt évben Röszke település fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen és szívvel-lélekkel fogunk dolgozni! Köszönjük a bizalmat, a szavazatokat, kérjük továbbra is a röszkeiek támogatását munkánkban, hiszen mindannyiunknak a falunk az első!

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni juttatásként szociális tűzifa formájában nyújtott települési támogatás nyújtható röszkei lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek elsősorban az aktív korúak ellátására jogosult személynek, az időskorúak járadékára jogosult személynek, a lakásfenntartási támogatásra jogosult személynek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak.

Egyedi elbírálás alapján szociális tűzifa formájában nyújtott települési támogatás nyújtható továbbá annak, akinek a háztartásában (családjában) az egy főre számított havi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át (jelenleg 62.700,- Ft-ot), egyedül élő esetén 250 %-át (71.250,- Ft-ot).

A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg.

Kérelmet a Polgármesteri Hivatalban 2019. október 1-től október 25-ig az e célra meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

A támogatás benyújtásával kapcsolatban további felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhető. Ügyintéző Korda Zoltánné és Bite Sándorné. Telefon: 573-030, 573-041.

Röszke Község Önkormányzata

Keressük a gazdáját, illetve örökbefogadó jelentkezését is várjuk. Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban lehet.

 

Fotók az ebről: