Helyi hírek

Tisztelt Lakosság!

Jelen tájékoztatómmal szeretném felhívni valamennyi érintett röszkei lakos figyelmét a fiatalok életkezdési támogatása, hétköznapi nevén babakötvény lehetőségeire.

 


Tisztelt Lakosunk!

Az elmúlt hónapban tájékoztatást adtunk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő változásokról.

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szelektív hulladék zsákban történő gyűjtését belterületen felváltja a szelektív hulladék gyűjtőedényben (kuka) történő gyűjtése.

Az Önkormányzat és a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft., mint közszolgáltató közreműködésével a település belterületén az ingatlanhasználók részére a szelektív hulladék gyűjtőedényben való gyűjtéséhez ingyenesen kukák kerülnek kiosztásra.

Nem osztunk ki szelektív gyűjtőedényt viszont azon ingatlanokra, ahol a hulladékszállítás szüneteltetése bejelentésre került.

Felhívjuk azon ingatlanhasználók figyelmét, akik a 2017. február hónapra meghirdetett átadás-átvételi napokon nem jelentek meg, hogy a kukák átvétele céljából jelenjenek meg az alábbi időpontok valamelyikén a Röszkei Polgármesteri Hivatalban (6758 Röszke, Felszabadulás utca 84.):

 

  • 2017. március 23. (csütörtök) 12-től 17-ig,
  • 2017. március 25. (szombat) 8-tól 12-ig,
  • 2017. március 31. (péntek) 12-tól 18-ig.

A kukák átvételéhez kérjük, feltétlenül hozzák magukkal a személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és legutóbbi hulladékszállításra vonatkozó számlájukat, valamint ha nem a számlán számlafizetőként feltüntetett személy az átvevő, akkor két tanúval aláíratott a kuka átvételére vonatkozó meghatalmazást.

Az átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, mely jegyzőkönyv ügyfélre vonatkozó pontjait az átvétel előtt ki kell tölteni.

Amennyiben a számlafizetőként nyilvántartott fél adataiban változás történt, a változás igazolására a szükséges dokumentum másolatát is hozza magával.

A szükséges dokumentumok hiányában az edények átvételére nincs lehetőség.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük merül fel a Röszkei Polgármesteri Hivatalban Kiss József (06 62/ 573-037) és Korda Zoltánné (06 62/ 573-041) ügyintézők tudnak felvilágosítást adni.

 Röszke Község Önkormányzata

 


Tisztelt Lakosunk!

Helyi Építési Szabályzatunk ismét változtatásra szorul helyi vállalkozások és az önkormányzat fejlesztési szándékai miatt.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárás keretében történik.

Az eljárással egyidejűleg zajlik a partnerségi véleményezés is, melynek keretében partnereinknek 2017. március 8-tól kezdődően 15 nap áll rendelkezésre, hogy a tervanyag kapcsán véleményeiket elektronikusan, postán vagy személyesen eljuttassák a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájába.

A rendezési terv módosításával kapcsolatos észrevételeiket lakossági fórum keretében is lesz lehetőség ismertetni szóban a helyszínen vagy legfeljebb 8 nappal később írásban. A fórum 2017. március 20-án 17 órakor a Röszkei Polgármesteri Hivatal Konferenciatermében kerül megrendezésre.

A módosítás tervanyaga és a partnerségi rendről szóló határozat innen letölthető: http://www.ujleptekbt.hu

(„Röszke” címszó alatt, „Folyamatban lévő tervanyag” menüpontban)

 Borbásné Márki Márta s.k.

polgármester


Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Civil Bizottsága Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 19/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján az alábbi pályázatot hirdeti meg a Röszke Község közigazgatási területén működő államháztartáson kívüli jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, helyi önszerveződő közösségek, valamint természetes személyek céljellegű, fejlesztési vagy működési célú kiadásai támogatására.


Tisztelt Röszkeiek!

2011. évben Röszke Község Önkormányzata megbízásából az ENV-INFO Kft készítette el a település Local Agenda 21 Környezeti Fenntarthatósági Programját. Az elkészített dokumentációt meghatározott időközönként érdemes és szükségszerű felülvizsgálni, annak érdekében, hogy a tervben megfogalmazott pontok, intézkedési tervek és feladatok továbbra is biztosítják-e a település fejlődését, annak jövőjét és élhetőségét.

A felülvizsgálati program elkészítésére vonatkozó útmutatók alapján egy kérdőív készült, mely IDE KATTINTVA érhető el!

A kérdőívek kitöltésével Ön elmondhatja Röszkéről és a környezetéről alkotott véleményét, a kiértékelés alapján pedig a település különböző jellemzőiről kaphatunk részletes képet, melynek segítségével lehetőségünk nyílik olyan hosszú távú fenntarthatósági célokat megfogalmazni, melynek elsődleges célja elősegíteni Röszke település gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőinek pozitív irányba való fejlődését.

A kérdőív kitöltése önkéntes és név nélküli, kb. 20 percet vesz igénybe, a kitöltést követően feltétlen rá kell kattintani a küldés gombra, mert az csak így lesz értékelhető.

Válaszát, segítő közreműködését előre is köszönjük!


Tisztelt Lakosunk!

Az elmúlt időszakban módosultak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő jogszabályok, többek között a 385/2014 (XII. 31.) Kormányrendelet.


Röszke Község Jegyzője tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Röszkei Polgármesteri Hivatalban leadásra került egy összecsukható, camping jellegű talált kerékpár.

Amennyiben ráismernek az elvesztett tárgyukra, úgy kérem, hogy ügyfélfogadási időben mihamarabb személyesen jelentkezzenek a Röszkei Polgármesteri Hivatalban (6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.), az elvesztett tárgy átvételére.

Felhívjuk az átvételre jogosult (tulajdonos, bérlő, használó) figyelmét arra, hogy a talált tárgy feletti rendelkezési jogot (tulajdonjog, bérleti jog, használati jog) hitelt érdemlően igazolnia kell (pl. okmánnyal, irattal, egyéb bizonyítási eszközzel), és csak ennek vizsgálatát követően kerülhet kiadásra a tárgy, egy átadási-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett.

Dr. Gácser Tamás

jegyző


Méhészek nyilvántartása; A méhek szállítása és vándoroltatása; A méhészkedés általános szabályai


Tisztelt Röszkei Lakosok!


A Nótárius Szakmai Egyesület (eredeti nevén: Homokháti Jegyzők Egyesülete) 2000. január elején azzal a céllal alakult meg, hogy a jegyzők szakmai irányító tevékenységét segítse a külső szakemberekkel kiépített és fenntartott partnerkapcsolatokkal; a hatósági jogalkalmazó tevékenység eredményességét javítsa; a helyi tapasztalatokat, kezdeményezéseket ismertesse, átadja.

 


A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről