Pályázati felhívásRöszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Civil Bizottsága Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 19/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján az alábbi pályázatot hirdeti meg a Röszke Község közigazgatási területén működő államháztartáson kívüli jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, helyi önszerveződő közösségek, valamint természetes személyek céljellegű, fejlesztési vagy működési célú kiadásai támogatására.


1. A pályázat célja, forrása:

 

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek társadalmi szerepvállalásának növelését szolgálja. Célja, hogy ezek a szervezetek működésükhöz, fejlesztéseikhez, szakmai programjaikhoz az önkormányzat részéről is támogatásban részesülhessenek – ezáltal hatékonyabban szolgálva Röszke község szellemi, kulturális, sport- és közösségi életének fejlődését.

 

2. A támogatás forrása, a támogatásban részesíthetők köre:

 

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Civil Bizottsága (a továbbiakban: Civil Bizottság) a támogatásra érdemes pályázatokat – összességében – az önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre álló keretösszegig támogathatja. 

 

Támogatásban részesíthetők:

 

A Röszke Község közigazgatási területén működő:

·         államháztartáson kívüli jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,

·         helyi önszerveződő közösségek, valamint

·         természetes személyek.

 

3. A támogathatóság feltételei, kizáró okok:

 

Egy pályázó jelen pályázati felhívásra kizárólag egy pályázatot nyújthat be. A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.

A pályázó kizárólag akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem végez, és a támogatást olyan feladat ellátására kívánja fordítani, amely a település lakosságának érdekeit szolgálja.

 

Nem támogatható a pályázó, ha a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal nem számolt el.

 

4. A támogatási időszak, a támogatás formája, mértéke és elszámolása:

 

A támogatás a 2017. január 1. és 2017. december 31. napja közé eső időszakban felmerült – fejlesztési vagy működési célú kiadásokhoz nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

 

A támogatható kiadások köre kiterjed a támogatott működésével, szakmai tevékenységével kapcsolatos minden kiadásra. A pályázati támogatásból fejlesztési, felhalmozási jellegű kiadások is finanszírozhatók.

 

5. A pályázat benyújtásának módja, határideje, a dokumentáció tartalma:

 

A pályázatot és mellékleteit a Röszkei Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) egy eredeti példányban, a Rendelet 1. melléklete szerinti Pályázati adatlapon, papíralapon kell benyújtani. Az adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok letölthetők a www.roszke.hu honlapról, illetőleg nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatalban igényelhetők. A pályázati adatlap és a benyújtandó egyéb nyomtatványok kitölthetők géppel, továbbá olvasható kézírással.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 8. 16 óra

 

A pályázat csak akkor tekinthető határidőben benyújtottnak, amennyiben a fent megjelölt határidő lejártáig a pályázat a Polgármesteri Hivatalban érkeztetésre kerül. Ennek megfelelően a Civil Bizottság nem vállal semmiféle felelősséget a postai úton vagy futár igénybevételével beküldött pályázatok késedelmes beérkezésének következményéért.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a fent megjelölt határidőn túl érkező pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek!

 

A pályázat postán a Polgármesteri Hivatal (6758 Röszke, Felszabadulás utca 84.) címére megküldve, vagy ugyanitt ügyfélfogadási időben személyesen is benyújtható.

 

Hiányos pályázat esetén a pályázót a jegyző egy alkalommal legfeljebb 8 napos határidő tűzésével felszólítja hiánypótlásra. A hiánypótlási határidő eredménytelen eltelte, illetve a hiánypótlás nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat eredeti formájában kerül elbírálásra.

 

6. A pályázat elbírálása, eredményhirdetés és szerződéskötés:

 

A pályázatokat a Civil Bizottság bírálja el.

 

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követő 20 napon belül történik azzal, hogy hiánypótlás elrendelése esetén az elbírálási határidő a hiányok pótlására biztosított időtartammal meghosszabbodik.

 

A Civil Bizottság fenntartja a jogot, hogy

·         a rendelkezésre álló keretösszeg ismeretében prioritásokat állapítson meg,

·         ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint

·         egy érvényes pályázatot csak részben támogasson, azaz az igényelt összegnél kevesebb mértékű támogatást nyújtson.

 

A pályázat elbírálása során tett észrevételeket, a pályázatok értékelésére jogosultak javaslatait a Civil Bizottság ülésének jegyzőkönyve tartalmazza.

 

A pályázó a pályázat eredményéről a döntéshozataltól számított 15 napon belül írásos értesítést kap.

A támogatásban részesülő pályázókkal a Rendelet alapján támogatási szerződés megkötésére kerül sor.

A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a)         a szerződő felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

b)         a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

c)         a forrás összegét,

d)        a forrás felhasználásának célját,

e)         a forrás felhasználásának feltételeit,

f)         a pénzügyi teljesítést,

g)         a teljesítés ütemezését,

h)         a nem cél szerinti felhasználás, továbbá a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i)          a pénzügyi elszámolás módját, helyét és határidejét,

j)          a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

 

A támogatási szerződésben rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

 

7. A támogatás folyósítása, felhasználása és elszámolása:

 

A megítélt támogatási összeg (amely nem minden esetben egyenlő az igényelt összeggel) kifizetése az érvényes pályázat benyújtását követő pozitív bizottsági döntésnek megfelelően megkötött támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint történik.

A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt célokra fordíthatja, más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Amennyiben a támogatott alaptevékenysége alapján támogatás nyújtására fordítja a támogatás összegét, a támogatottól köteles az e rendelet előírásai szerinti elszámolást kérni, és azt az önkormányzat részére a benyújtott elszámoló lap mellékleteként csatolni.

A támogatott a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett önkormányzati forrást köteles – az erre irányuló felszólítást követő 15 napon belül - az önkormányzat számlájára visszafizetni.

A támogatott a támogatási összeg felhasználásáról 2018. február 01. napjáig köteles írásban elszámolni a Rendelet 4. melléklete szerinti elszámoló lappal. Az elszámoló laphoz csatolni kell a támogatási céllal kapcsolatosan felmerült költségekről kiállított, a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatokat, számviteli bizonylatokat.

 

Az elszámolás során kizárólag olyan, a 4. pont szerinti támogatási időszakban felmerült költségre vonatkozó számlák, számviteli bizonylatok számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörtént.

 

A támogatott köteles a pénzügyi elszámoláshoz szakmai beszámolót is mellékelni, mely tartalmazza a támogatási szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló értékelést, az elért eredményeket.

 

Ha a támogatott az elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, a jegyző 15 napos határidő kitűzésével felszólítja a számadási kötelezettségének teljesítésére, illetve felhívja hiánypótlásra.

Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét 15 napon belül az önkormányzat számlájára visszafizetni.

A fel nem használt támogatást - a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítására vonatkozó kérelem benyújtása hiányában vagy az erre irányuló kérelem elutasítása esetén - a támogatott köteles 15 napon belül az önkormányzat számlájára visszafizetni.

A támogatás felhasználásával kapcsolatban a támogatottnál helyszíni ellenőrzés végezhető.

Az elszámoláshoz szükséges dokumentumok letölthetők a www.roszke.hu honlapról, illetőleg nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatalban igényelhetők. Az elszámoló lap kitölthető géppel, továbbá olvasható kézírással.

A támogatásban részesülő pályázóknak nyilvánossá kell tenniük, hogy működésüket Röszke Község Önkormányzata támogatja.

 

8. A pályáztatás nyilvánossága:

A pályázók részére nyújtott támogatásról a döntést követő 15 napon belül Röszke Község Önkormányzata hivatalos internetes (www.roszke.hu) honlapján tájékoztatót jelentet meg.

 


Kapcsolódó dokumentumok:
19.2016. (XI. 30.) az áht-on kívüli forrás átvételére és átadására von. rendelet