Hirdetmény óvodai beíratkozásról - 2019.Röszke Község Önkormányzata értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben a 2019/2020-as nevelési évre az óvodai beíratás időpontjai:

2019. május 7. (kedd) 8.00 – 16.00 óráig

2019. május 8. (szerda) 8.00 – 16.00 óráig

Helye: 6758 Röszke, Felszabadulás utca 77. intézményvezetői iroda.

Az óvoda felvételi körzete: Csongrád megye


A beíratáskor be kell mutatni:

v  a gyermek anyakönyvi kivonatát vagy a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát

v  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

v  sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői véleményt

A beíratáskor ki kell tölteni:

v  Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról.

Tájékoztató a három éves kortól kötelező óvodai nevelésről:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A jegyző a szülő kérelmére és az intézményvezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az 5. életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2019. május 29-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az alapító okiratunkban megfogalmazottaknak megfelelően tudjuk fogadni.

 Az óvoda Alapító Okirata, Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje megtekinthető az intézmény előterében, ill. az intézményvezető irodájában.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, az intézmény vezetője a mulasztásról köteles értesíteni a települési önkormányzat jegyzőjét.

A felvételről az óvoda vezetője dönt, a meghozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap: 2019. június 12-ig.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik, melyről írásban értesíti a szülőt.

 

A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Röszke Község Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.