Tájékoztató közterületek átnevezésével kapcsolatbanTisztelt Lakosság!


Tájékoztatom a településünk lakóit, hogy Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 18-ai ülésén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-ában foglalt rendelkezések alapján – amely szerint közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal – a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását figyelembe véve 2020. február 1-jei hatállyal az alábbi közterületek elnevezését változtatta meg:


 

 

Közterület régi neve:

Közterület új neve:

1./

Felszabadulás utca

Fő utca

2./

Gorkij utca

Hasító utca

3./

Ságvári Endre utca

Tulipán utca

 

 

I. LAKCÍMKÁRTYA

 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13/A. §-a szerint a központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére.

 

A fentiek alapján a Szegedi Járási Hivatal hivatalból és díjmentesen állítja ki az új cím szerinti lakcímigazolványt (lakcímkártyát), melyet a február 1-jei változás átvezetését követően postai úton fognak megkapni az érintettek, így Önöknek ezzel kapcsolatosan teendőjük nincs.

 

 

II. ŐSTERMELŐK


A mezőgazdasági őstermelők kötelesek a közterületek elnevezésének megváltozása miatt a lakóhelyük/tartózkodási helyük adataiban bekövetkezett változásokat bejelenteni a falugazdásznál.

 

A falugazdásznál az új lakcímkártya kézhezvételét követően indítható az ügyintézés. Az ügyintézéshez az őstermelői igazolványukat, a személyi igazolványukat és az új lakcímkártyájukat vigyék magukkal.III. VÁLLALKOZÁSOK, CIVIL SZERVEZETEK


A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése alapján illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha a változás állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) más megye illetékességi területéhez való csatolására vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változására vonatkozik. A cég a változást annak bekövetkezését követő 180 napon belül köteles bejelenteni a cégbíróságnak.

 

Az idézett jogszabályi rendelkezés alapján az átnevezéssel érintett közterületeken székhellyel (telephellyel, fiókteleppel) rendelkező gazdasági társaságoknak 180 nap áll rendelkezésükre a közterület elnevezés megváltozása miatti változásbejelentés megtételére, mely eljárás is díjmentes.Civil szervezetek esetén a közterületek elnevezésének megváltozása miatti székhelyváltozást át kell vezetniük a létesítő okiratukon, majd az illetékes Bíróságnál a változást követő 60 napon belül változásbejegyzési eljárást kell indítaniuk.IV.INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS, TULAJDONI LAP

 

Az egyes ingatlanok tulajdoni lapjainak „fejrészén” a közterületek elnevezésének változása központilag átvezetésre kerül, így Önöknek ezzel kapcsolatosan teendőjük nincs.

 

Azonban a tulajdoni lapok II. részében, ha a tulajdonos adatai közt szereplő lakcím olyan lakcím, melyet érinti a közterületek elnevezésének változása, akkor a lakcím megváltozását be kell jelenteni a Szegedi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál (6724 Szeged, Kálvária sgt. 41-43.)

 

A Földhivatali Osztály felé tehát azoknak kell bejelentést tennie, akiknek Felszabadulás, Ságvári vagy Gorkij utcai lakcíme van és akár Röszkén, akár máshol ingatlan tulajdonjogával rendelkeznek.

 

A bejelentést az új lakcímkártyájuk kézhezvételét követően 30 napon belül kell megtenniük. A bejelentést személyesen vagy postai úton is megtehetik. Postai út esetén a bejelentésben tüntessék fel nevüket, születési nevüket, születési helyüket, születési idejüket, édesanyjuk nevét, személyi számukat, a régi és az új lakcímüket, valamint az érintett ingatlanok helyrajzi számát és címét, továbbá csatolják a bejelentéshez az új lakcímkártyájuk fénymásolatát.

 

 

V. KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓK

 

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatása, illetve működési engedéllyel rendelkező üzlet működtetése esetén a kereskedőnek a közterület elnevezésének változása miatti változást annak bekövetkeztét követően haladéktalanul be kell jelentenie a jegyzőnél. (Az ügyintézéssel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalban Korda Zoltánné ügyintézőhöz fordulhatnak.)

 

 

VI. IPARI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓK, TELEPENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐK

 

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység folytatása, illetve telepengedéllyel rendelkező telep működtetése esetén az ipari tevékenység végzője a közterület elnevezésének változása miatti változást annak bekövetkeztét követően haladéktalanul be kell jelentenie a jegyzőnél. (Az ügyintézéssel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalban Korda Zoltánné ügyintézőhöz fordulhatnak.)

 

 

VII. FORGALMI ENGEDÉLY

 

A forgalmi engedélyek esetében a lakcímváltozás átvezettetése a vonatkozó jogszabályok alapján nem kötelező.

Amennyiben mégis szeretnék átvezettetni a címváltozást megtehetik, de ez az eljárás illetékköteles.VIII. EGYÉB HATÓSÁGI ENGEDÉLY

 

Amennyiben a gazdasági tevékenység végzése más hatósági engedélyhez kötött, akkor az azokban megjelölt cím megváltozását szintén jelezni kell a hatóságok felé.

 

IX. HIVATALOK, EGYÉB SZERVEK, KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK

 

A közterületek nevének megváltozásáról a Polgármesteri Hivatal hivatalból értesíti a kormányhivatalt, a járási hivatalt, a címképzésért felelős szervet, a rendőrkapitányságot, a katasztrófavédelmet, a mentőszolgálatot, a közműszolgáltatókat, valamint a postát.

 

A közműszolgáltatókat tájékoztatjuk, de ha azt tapasztalják, hogy a közterületek elnevezésének változását a közműszolgáltatók nem vezették át javasoljuk, hogy szíveskedjenek érdeklődni a közműszolgáltatójuknál, hogy az adatok átvezetéséhez milyen további intézkedés szükséges.

 

X. EGYEBEK

 

Egyéb szerződések esetén (pl. bankok, biztosítók, munkahely, stb…) az utcanévváltozás bejelentése a lakosság feladata.Amennyiben az utcanévváltozással kapcsolatban bármilyen kérdése van a Polgármesteri Hivatalban személyesen vagy a 62/573-030-as telefonszámon készséggel állnak rendelkezésükre.

 

 

 

Röszke Község Önkormányzata